počet produktů: 0
cena: Kč0,00
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 9
týden: 33
celkem: 8079

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Objednávka – uzavření kupní smlouvy Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo emailem. Při objednávce prostřednictví webu, nebo e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání. Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží. Storno objednávky ze strany kupujícího: kupující má právo stornovat objednávku, pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů . Lhůta běží ode dne uzavření kupní smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu , jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od ostoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikatel ničeho povinen s vyjímkou ustanovaní par. 1834. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve stejné výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy (včetně OSVČ), které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti. Dodatečné změny vyfakturované objednávky zpětně nejsou možné. Storno objednávky ze strany prodávajícího: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na uvedenou adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

2) Dodávka zboží Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1 pracovní den od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Odmítne-li bezdůvodně kupující převzít odeslanou zásilku, múže mu prodávající účtovat smluvní pokutu až do výše 10% hodnoty zásilky.

 3) Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena).

    Zákazníkovi může být poskytnut obratový bonus při splnění podmínek níže a řádné platební morálce.

   Bonus se počítá z již snížených cen každého zákazníka.

 300 000kč bez DPH/ 3 měsíce - 0,5% zpět.

 500 000kč bez DPH/ 3 měsíce - 1% zpět.

1 000 000 bez DPH/ 3 měsíce - 2% zpět.

Obratový bonus může být vypořádán dobropisem a částka poslána na učet zákazníka, nebo odečten z nákupu po uplynutí sledovaného období.

Sledované období je 3 měsíce.

4) Platební podmínky Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu dobírkou, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle odběratelovi emailem, nebo na žádost se zbožím (u pneumatik je daňový doklad upevněn fixační páskou pod štítkem s adresou). U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu, která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ prodlení faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

5) Odpovědnost za vady, reklamace Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, například dopravou, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí objednaného zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Opotřebování zboží nelze považovat za vadu. Záruční doba je stanovená nabídkou, nejméně však 24 měsíců. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací na reklamačním protokolu, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn: požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce. Reklamační formulář je možné nalézt níže.

6) Okolnosti vylučující odpovědnost Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7) Ochrana osobních dat Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu, vyjma subjektů podílející se na realizaci objednávky. Odesláním objednávky kupující souhlasí s zasíláním informačních emailů prodávajícím.Tento souhlas se dá kdykoliv odvolat.

8) Závěrečná ustanovení Dodavatel se za všech okolností snaží všechny spory vyřešit cestou smíru. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

9) Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem „V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým jeČeská obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

 10) Další informace Místem zpětného odběru pneumatik je: Pavel Korábek Tulešice 86 67173

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).